REGULAMIN swiadczenia uslug dostepu do Internetu przez GIGANET Hermanowicz – Kosciuk w Chojnowie

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie art.384 § 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w
zakresie telekomunikacji.
1.2 Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów pisanych z dużej litery, należy je
rozumieć w podanym znaczeniu :
Operator – firma działająca pod nazwą GIGANET Hermanowicz – Kościuk z siedzibą w Chojnowie świadcząca usługi telekomunikacyjne.
Abonent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, posiadająca tytuł prawny do
Lokalu, z którą Operator zawarł na piśmie Umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci GigaNet. Przez tytuł prawny do Lokalu należy rozumieć :
a) tytuł prawny do nieruchomości (lub jej części) stanowiącej budynek lub lokal, potwierdzony decyzją administracyjną, orzeczeniem sądu lub umową cywilnoprawną np. najmu, dzierżawy, z którego jednoznacznie wynika prawo dysponowania nieruchomością w zakresie m. in. Instalacji i używania Łącza Sieciowego
b) oświadczenie woli osoby legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości (lub jej części) określonej w punkcie a) wyrażona w formie pisemnej, zawierająca zgodę dla Abonenta do zainstalowania i używania Łącza Sieciowego.
Abonament – uprawnienie do stałego korzystania z usług świadczonych przez Operatora przez czas określony w Umowie
Umowa – Umowa zawarta z Abonentem na piśmie, na podstawie której Operator zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Sieci, a Abonent do terminowego regulowania
płatności za te usługi.
Lokal – miejsce instalacji Łącza Sieciowego wskazane przez Abonenta.
Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora określony w Umowie.
Sieć – sieć telekomunikacyjna stanowiąca własność lub zarządzana przez Operatora, za pomocą której Operator świadczy usługi.
Łącze sieciowe – niezbędne okablowanie w Lokalu Abonenta, stanowiące własność Operatora lub przez niego zarządzane.
Instalacja – doprowadzenie Łącza sieciowego do Lokalu Abonenta oraz jego Aktywacja. Instalacja podlega jednorazowej bezzwrotnej opłacie zgodnie z Cennikiem.
Urządzenie abonenckie – terminal dostępowy Abonenta rozumiany jako komputer lub inne urządzenie abonenckie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych,
wykorzystywanych przez Abonenta w ramach korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy.
Aktywacja – zapewnienie dostępu do usług za pomocą Sieci zgodnie z zawartą Umową.
Ponowna aktywacja – wznowienie świadczenia usług z wykorzystaniem istniejącego Łącza sieciowego podlegające opłacie zgodnie z aktualnym Cennikiem Operatora.
Cennik – cennik usług świadczonych przez Operatora w Sieci.
Pakiet – zestaw usług dostępnych w ramach abonamentu określony aktualnym Cennikiem i ofertą Operatora.
Usługi dodatkowe – usługi, które standardowo nie wchodzą w skład Pakietu, a których świadczenie Operator może udostępnić.
Awaria – brak dostępu do Sieci lub sieci Internet nie planowany przez Operatora.
Rachunek – dokument księgowy będący podstawą dokonywanych przez Abonenta płatności za usługi świadczone przez Operatora w formie polecenia zapłaty lub faktury
VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Abonenta i dotyczy usług wykonanych na rzecz Abonenta, liczonych od Okresu rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił
wniosek o otrzymywanie faktur VAT.
Przeniesienie praw i obowiązków – umowa pomiędzy Abonentem a osobą trzecią, na mocy której następuje przelew wierzytelności i przejęcie długów wynikających z
Umowy i Regulaminu.

2. Warunki zawarcia Umowy
2.1 Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług za pośrednictwem Sieci i w jej zasięgu, zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za te usługi i do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.
2.2 Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony, ale nie mniej niż 6 miesięcy.
2.3 W imieniu Operatora Umowę zawiera właściciel GIGANET Hermanowicz – Kościuk lub osoba upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
2.4 Abonent może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
2.5 W imieniu Abonenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do
reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.
2.6 Abonenci mogą udzielić innym podmiotom pełnomocnictwa do składania oznaczonych oświadczeń woli związanych z Umową.
2.7 Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. Własnoręczność podpisu mocodawcy powinna być poświadczona przez przedstawiciela Operatora.
2.8 Umowa jest zawierana na pisemny wniosek Abonenta.
2.9 Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez Abonenta :
2.9.1 w przypadku osób fizycznych : tożsamości Abonenta, stałego adresu zameldowania i aktualnego adresu zamieszkania na podstawie Dowodu Osobistego z odnotowaniem nr PESEL.
2.9.2 w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwy firmy, aktualnego, dokładnego adresu siedziby i przedstawieniu
podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Abonenta oraz kopii nadania nr NIP i REGON.
2.10 Operator zastrzega sobie prawo żądania od Abonenta okazania dodatkowych dokumentów i informacji w granicach przewidzianych prawem.
2.11 Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami:
2.11.1 które przed podpisaniem Umowy nie spełniły warunków określonych Regulaminem,
2.11.2 które przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi, nieczytelnymi lub które, zdaniem Operatora, budzą wątpliwości co do autentyczności lub
kompletności,
2.11.3 które zalegają z opłatami na rzecz Operatora,
2.11.4 z którymi Operator rozwiązał Umowę, w związku z jej naruszeniem bądź naruszeniem Regulaminu.

3. Warunki świadczenia usług za pomocą Sieci
3.1 Operator świadczy usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych i na zasadach określonych w Regulaminie.
3.2 Operator zobowiązuje się do dokonania Instalacji Łącza sieciowego w lokalu Abonenta w terminie 7-miu dni licząc od dnia zawarcia Umowy, chyba że strony uzgodnią na piśmie inny termin wykonania Instalacji. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w wyznaczonym terminie Lokalu upoważnionemu pracownikowi Operatora,.
3.3 Przygotowanie Lokalu oraz miejsca Instalacji Łącza sieciowego należy do Abonenta.
3.4 Jeżeli w dniu zawarcia Umowy Abonent posiada niezbędne okablowanie możliwe do wykorzystania przez Operatora, będące częścią Łącza sieciowego wskazanego w punkcie 1.2 , zobowiązania Operatora ograniczają się do sprawdzenia tego Łącza oraz Aktywacji. Posiadanie takiego okablowania nie zwalnia Abonenta z opłaty instalacyjnej.
3.5 Abonent zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania Urządzenia abonenckiego oraz zabezpieczenia znajdujących się w Urządzeniu danych na czas konfiguracji Urządzenia abonenckiego przez Operatora.
3.6 Podstawą zakończenia Instalacji i Aktywacji usług jest podpisanie przez Abonenta protokołu odbioru Łącza sieciowego .
3.7 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez Łącza sieciowe, jak również za szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Abonenta z Internetu.
3.8 Operator przydziela Abonentowi nr IP będący numerem identyfikującym Urządzenie abonenckie Abonenta w Sieci.
3.9 Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego karty sieciowej nie spełniającej wymogów stawianych przez Operatora opisanych w Cenniku, tenże nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usług za pomocą Sieci na poziomie Urządzenia abonenckiego Abonenta.
3.10 W czasie trwania Umowy Abonent ma prawo korzystać z wszystkich usług oferowanych przez Operatora.
3.11 Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenia danych Abonenta zawartych w Urządzeniu abonenckim, w tym za zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich.
3.12 Upoważnieni pracownicy Operatora zapewniają Abonentowi bezpłatną pomoc techniczną przy zainstalowaniu rekomendowanej przez Operatora karty sieciowej podczas pierwszego skonfigurowania Urządzenia abonenckiego, co należy zapisać w protokole odbioru instalacji.
3.13 Numer seryjny karty sieciowej zawarty jest w protokole odbioru instalacji i stanowi integralną część Umowy.
3.14 Abonent nie może udostępniać swojego Łącza sieciowego osobom trzecim.

4. Opłaty
4.1 Abonent jest obowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem na podstawie Rachunków lub faktur VAT :
4.1.1 jednorazowej za wykonanie Instalacji i Aktywację usług w wysokości opłaty obowiązującej w dniu zawarcia Umowy,
4.1.2 miesięcznej opłaty abonamentowej,
4.1.3 za Usługi dodatkowe.
4.2 Jeżeli Instalacja nastąpi w trakcie Okresu rozliczeniowego Abonent zobowiązany jest do opłaty części abonamentu zgodnie z Cennikiem.
4.3 Operator uprawniony jest do zmiany wysokości opłat o czym powinien powiadomić Abonenta pisemnie co najmniej 30 dni przed dniem obowiązywania nowego Cennika.
4.4 Zmiana wysokości opłat za usługi nie stanowi zmiany warunków Umowy.
4.5 Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.
4.6 W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat za korzystanie z usług, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia bez
dodatkowego wezwania. Każda wpłata, dokonana przez Abonenta będzie zaliczona w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek.
4.7 Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie Usług dodatkowych określonych Cennikiem.
4.8 Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z uregulowania należności wobec Operatora za czas trwania Umowy.
4.9 Operator ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji Sieci, co może spowodować przerwy w dostawie usług lub pogorszenie ich jakości, jednak nie dłuższych niż 12
godzin jednorazowo i nie częściej niż 3 razy na kwartał. Raz na rok kalendarzowy Operator zastrzega sobie przerwę w świadczeniu usług trwającą nie dłużej niż 72 godziny
dla całej Sieci. O terminie takiej przerwy wszyscy użytkownicy Sieci zostaną powiadomieni co najmniej na 30 dni przed planowanym wyłączeniem.
4.10 W przypadku przekroczenia czasów podanych w pkt. 4.9 oraz 6.1. Operator pomniejszy należny abonament o 1/30 abonamentu za każdy dzień konserwacji lub Awarii.
4.11 Jeśli przerwy w świadczeniu usług świadczonych w Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby są spowodowane Awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni licząc od dnia zgłoszenia przez Abonenta, wówczas Abonentowi przysługuje bonifikata w wysokości jak w punkcie 4.10.
4.12 Postanowienia pkt. 4.11 nie dotyczą sytuacji, w której Awaria spowodowana została działaniami siły wyższej.

5. Zmiana i Rozwiązywanie Umowy
5.1 Wszelkie zmiany zawartej Umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.2 Abonent w każdym czasie trwania Umowy na czas określony może zmienić Umowę na czas nieokreślony.
5.3 Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu, na który została zawarta wygasa automatycznie, jeśli Abonent nie zgłosił innych dyspozycji do dnia wygaśnięcia Umowy.
5.4 Umowa może być rozwiązana przez Abonenta w każdym czasie, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, przez pisemne oświadczenie złożone u Operatora.
5.5 Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w innym, wspólnie uzgodnionym terminie.
5.6 Operator zastrzega sobie prawo do :
5.7.1 zawieszenia świadczenia usług, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie Instalacji ,opłaty abonamentowej lub innej należności na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 14 dni.
5.7.2 zawieszenia świadczenia usług, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające
świadczenie usług przez Operatora innym Abonentom.
5.7.3 jednostronnego rozwiązania Umowy z Abonentem, któremu zawiesił świadczenie usług, jeśli Abonent w ciągu 30-tu dni licząc od dnia zawieszenia świadczenia usług nie
usunął przyczyny tego zawieszenia.
7.7.4 jednostronnego rozwiązania Umowy, jeśli Abonent udostępni możliwość korzystania z usług osobie trzeciej, w szczególności jeśli : podłączy dodatkowe urządzenie do Łącza sieciowego lub umożliwi korzystanie z usług Sieci poza Lokal, którego dotyczy Umowa.
7.7.5 jednostronnego rozwiązania Umowy, jeśli Abonent narusza postanowienia Regulaminu w sposób określony w punkcie 8.1 .
7.7.6 jednostronnego rozwiązania Umowy, jeśli Abonent dokona samowolnej przeróbki Łącza sieciowego lub nie dopuści do okresowej kontroli Łącza, o której mowa w punkcie 6.4 bez uzasadnionych powodów.
5.8 Operator w trakcie trwania zawieszenia świadczenia usług na rzecz Abonenta jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Abonenta o przyczynie zawieszenia świadczenia usług i o ostatecznym terminie usunięcia przyczyny zawieszenia oraz o wynikających z tego konsekwencjach. Powiadomienie takie należy rozumieć jako wezwanie do usunięcia przyczyny zawieszenia świadczenia usług przez Operatora.
5.9 Usunięcie przyczyny zawieszenia świadczenia usług przez Abonenta, do czasu przekazania Abonentowi pisemnego wezwania, o którym
mowa w punkcie 5.8 skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za zwłokę.
5.10 Usunięcie przyczyny zawieszenia świadczenia usług przez Abonenta w wyniku wezwania, o którym mowa w punkcie 5.8 po terminie podanym w wezwaniu, skutkuje
naliczeniem odsetek ustawowych za zwłokę oraz dodatkowo opłatę za powtórną Aktywację.
5.11 Jeśli Abonent pomimo odebrania wezwania o którym mowa w punkcie 5.8 nie usunie przyczyny zawieszenia świadczenia usług i Operator rozwiąże jednostronnie Umowę,
ponowne świadczenie usług na rzecz Abonenta, może nastąpić wyłącznie na podstawie nowej Umowy zawartej pomiędzy Stronami, nie wcześniej jednak niż po upływie
3- ech miesięcy od daty rozwiązania poprzedniej Umowy.
5.12 Umowa wygasa w przypadku :
5.12.1 gdy Operator utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej lub utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
5.12.2 śmierci Abonenta, chyba że osoba zamieszkująca z nim we wspólnym Lokalu w ciągu 30-tu dni od daty śmierci Abonenta złoży pisemny wniosek o dalsze świadczenie usług
zgodnie z Umową,
5.12.3 rozwiązania, likwidacji, itp. Abonenta nie będącego osobą fizyczną
5.13 Korzystając z usług świadczonych przez Operatora za pomocą Sieci, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i praw osób trzecich, wiążących się z tą
czynnością, pod rygorem rozwiązania przez Operatora Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od Sieci. W szczególności Abonent zobowiązany jest
do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami ).

6. Usuwanie Awarii
6.1 Operator zobowiązuje się do usuwania Awarii w obrębie łączy budynkowych i międzybudynkowych w terminie 48-miu godzin licząc od godziny przyjęcia
powiadomienia o zaistnieniu Awarii.
6.2 Abonenci powinni zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia Awarii, chyba że miała ona miejsce poza ich Lokalem lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta.
6.3 Za usunięcie Awarii w Lokalu Abonenta nie wynikających z wady Łącza sieciowego Operator nie ponosi odpowiedzialności, a Abonentowi nie przysługuje bonifikata, o
której mowa w punkcie 4.10 .
6.4 Operator ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Łącza sieciowego w Lokalu Abonenta. Pracownicy Operatora przeprowadzający kontrole zobowiązani
są okazać pisemne upoważnienie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli.

7. Reklamacje
7.1 Abonent lub jego pełnomocnik może składać reklamacje z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania, wadliwego działania usług świadczonych przez Operatora lub
nieprawidłowego rozliczenia opłat.
7.2 Reklamacje należy złożyć na piśmie u Operatora lub przesłać listem poleconym na adres siedziby Operatora .
7.3 Złożenie reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku terminowego wnoszenia opłat na rzecz Operatora.
7.4 Reklamacja może dotyczyć zdarzeń z ostatnich 12-tu miesięcy licząc od miesiąca, w którym wniesiono reklamację.
7.5 Operator obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30- tu dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.
7.6 Odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej.
7.7 Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Operatora przysługuje Abonentowi po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uważa się za zakończone, jeśli Operator nie zapłacił dochodzonej przez Abonenta reklamacji w terminie 60-ciu
dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

8. Naruszenia Regulaminu
8.1 Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest :
8.1.2 działanie powodujące zawieszenia lub blokowanie Urządzeń abonenckich innych użytkowników Sieci,
8.1.3 stosowanie nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych,
8.1.4 umieszczania w Sieci oraz w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem,
8.1.5 działania niezgodne z etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętą „kulturą sieciową” , a zwłaszcza używanie obelżywego języka, zamieszczanie
wulgaryzmów, materiałów niezgodnych z prawem oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników Sieci i sieci Internet,
ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody,
8.1.6 udostępniania Łącza sieciowego osobom trzecim bez zgody Operatora,
8.1.7 wszelkie inne działanie mające negatywne skutki dla innych użytkowników Sieci jak i dla Operatora.

9.1 Postanowienia końcowe
9.2 W sprawach nie uregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
9.3 Operator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. Każdą zmianę Regulaminu Operator obowiązany jest dostarczyć Abonentowi. Jeżeli Abonent nie zaakceptuje zmian, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14-tu dni od wejścia w życie zmiany Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.
9.4 Nie wniesienie w formie pisemnej zastrzeżeń do zmian Regulaminu przez Abonenta w ciągu 14-tu dni od wejścia w życie zmian oznacza zaakceptowanie zmiany Regulaminu przez Abonenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2004 r.